Opis grupe

PDV EU je modul za praćenje obveze PDV-a u drugim državama članicama EU.

Modul je namjenjen korisnicima koji su zbog prelaska praga isporuke postali obveznici PDV-a u jednoj ili više zemalja članica EU, i koji su dužni obračunavati i plaćati PDV prema stopama i pravilima zemlje u kojoj su postali obveznici.

Da biste mogli koristiti dokumente iz ovog modula, potrebno je prvo dokumentom Država članica EU definirati barem jednu (ili više) zemalja u kojima se vrši obračun PDV-a.

Prilikom defniranja zemlje, upisuju se podaci o broju poreznih razreda i njihovim stopama pdv-a (redovna, snižena,…)

Za svaku od zemalja program vodi odvojene knjige i obračun PDV-a. Korisnici koji su obveznici PDV-a u više zemalja, u ostalim dokumentima selektorom odabiru državu za koju žele voditi evidencije.

Nakon što definirate zemje za koje ćete voditi obračun PDV-a, prije početka knjiženja potrebno je još definirati i klauzule za oslobođenje od PDV-a i prenos porezne obveze, ako ih korisitie u svojem poslovanju. Klauzule se defniraju za svaku zemlju posebno, jer u različizmi zemljama mogu biti različita pravila.

Nakon što ste definirali zemlje, stope i klauzule oslobođenja, dokumentima ‘EU-IRA’, ‘EU-URA’ i ‘EU-URA posebne evidencije’ možete knjižiti ulazne i izlazne račune na sličan način kako se to radi i u domaćem modulu PDV-a.

VALUTA DRŽAVE i VALUTA RAČUNA
Za svaku zemlju članicu EU definirati ćete i ‘valutu države’ u kojoj se radi obračun PDV-a. Pojedinačni ulazni ili izlazni račun može biti iskazan i u nekoj drugoj valuto od valute države. Ukoliko se valuta računa razlikuje od valute države, morati ćete upisati i tečaj po kojem se valuta računa preračunava u valutu države. Ako je valuta računa jednaka valuti države, onda je tečaj automatski postavljen na ‘1’.

Tečaj za HRK
Za potrebe knjiženja u domaće knigovodtsvo, program automatski učitava tečaj za preračun iz valute države u HRK. Automatsko učitavanje tečaja je moguće samo ako računalo ima pristup internetu.

Obračun PDV-a
Prilikom obračuna ukupne obveze PDV-a za neku zemlju članisu EU, program zbraja sve izlazne račune po tarifnim brojevima, i umanjuje ih za sav pretporez u ulaznim računima. Sam dokument na kojem se radi obračun je generički, bez specifičnosti pojedinačne zemlje, budući da je modul namjenjen za praćenje PDV-a u hrvatskim poslovnim knjigama.

NAPOMENA
Korištenje ovog modula nije zamjena za inozemno knjigovodstvo. Obveznici PDV-a u drugim zemljama članicama dužni su u svakoj od tih zemalja uspostaviti evidenciju i obračun PDV-a prema propisima te zemlje i korištenjem njihovih propisanih obrazaca. Modul PDV EU namjenjen je za paralelnu evidenciju takvih računa u domaćem knjigovodstvu. Svi ulazni i izlazni računi automatski se knjiže u financijsko (i devizno) knjigovodstvo, ali se ne uključuju u domaći obračun PDV-a.

PDV EU

Cijena na upit

SKU: 36688 Kategorija: