Opis grupe

Proizvodnja III je grupa dokumenata i izvještaja namjenjena za praćenje složenijih proizvodnih procesa, u kojima se mogu pojavljivati, osim materijala i proizvoda, još i nusproizvodi i poluproizvodi.

OSNOVNI PROIZVOD I NUSPROIZVODI
Svaki radni nalog može imati samo jedan osnovni proizvod. Ali, osim tog osnovnog proizvoda, u radnom nalogu mogu se definirati i dodatni nusproizvodi, za koje je potrebno upisati postotak učešća u vrijednosti osnovnog proizvoda.

Naime, ukupni proizvodni troškovi (materijal, poluproizvodi, ukalkulirani rad, energija, amortizacija,…) izračunavaju se u ukupnom iznosu samo za glavni proizvod, ali se dio tih troškova prema postotku učešća prenosi na nusproizvode, ako su oni definirani u radnom nalogu.

Prilikom završetka radnog naloga, i glavni proizvod, i svi nusproizvodi, završavaju na istom skladištu kojeg ste definirali u radnom nalogu.

POLUPROIZVODI
Ako se proizvodni proces odvija u više faza, moguće je da u njemu, osim gotovih proizvoda, učestvuju i poluproizvodi sa različitim stupnjem završenosti. Dapaće, i ti poluproizvodi su i sami predmet radnog naloga, jer se u početnoj fazi prvo izrađuje poluproizvod, a onda se kasnije, novim radnim nalogom izrađuje konačni proizvod.

Da bi se prilikom izrade konačnog proizvoda, osim materijala (sa skladišta materijala), mogao ugraditi i poluproizvod, u modulu Proizvodnja III je moguće, osim izdatnica materijala, izrađivati i izdatnice poluproizvoda, koje razdužuju skladište poluproizvoda i ugrađuju ih u konačni proizvod.

Budući da se u modulu Robno može definirati više skladišta, u tom slučaju preporučamo da se za poluproizvode definira posebno skladište, kako bi se oni pratili odvojeno od gotovih proizvoda.

U svakom pojedinačnom radnom nalogu može se defnirati drugo skladište na kojem završava gotov proizvod iz radnog naloga. Zato, prilikom izrade radnog naloga za poluproizvode, kao odredišno skladište navedite skladište poluproizvoda, a prilikom izrade radnog naloga za konačni proizvod, navedite skladište gotovih proizvoda.

Također, prilikom izrade izdatnice poluproizvoda, pazite da u selektoru odaberete skladište poluproizvoda.

Korisnici koji svoje poluproizvode često prodaju i kao gotov proizvod, mogu zbog jednostavnosti fakturiranja svoje poluproizvode i gotove proizvode držati na istom skladištu (gotovih proizvoda), ali uknjigovodstvu trebaju voditi računa da će ukupan promet skladišta biti uvećan za višestruke ulaze/izlaze poluproizvoda koji se koriste u daljnjoj proizvodnji.

POVRATNICE
Osim izdatnica materijala i poluproizvoda, u programu postoje i povratnice istih, a namjenjene su evidentiranju povrata viška materijala iz proizvodnje na skladište.

NORMATIVI
U modulu Proizvodnja III korištenje normativa je moguće, ali nije obavezno. Proizvodni proces se može evidentirati i bez normativa, ručnim upisivanjem podataka o količinama roba, materijala i poluproizvoda direktno na radni nalog i izdatnice.

S druge strane, ako je struktura potrošnje materijala (i/ili poluproizvoda) nepromjenjiva, dokumentom Normativ za proizvodnju možete upisati recepturu za izradu proizvoda, koju ćete onda koristiti u dokumentima Radni nalog za proizvodnju te na Izdatnicama. Na ovaj način ubrzavate proces izrade dokumentacije.

Čak i u slučajevima kad se potrošnja materijala mijenja, moguće je i dalje koristiti normative, tako da u njih upišete:
– samo nepromjenjivi dio potrošnje, a ostatak ručno dopisujete, ili
– upišete ukupnu potrošnju koju onda ispravljate na pojedinačnim Izdatnicama.

TRAJANJE PROIZVODNOG PROCESA
U modulu Proizvodnja III moguće je pratiti proizvodne procese čije trajanje prelazi jednu poslovnu godinu, ali ne više od dvije godine. Naime, prilikom zaključka radnog naloga, program može utvrditi potrošnju materijala i poluproizvoda, ne samo iz tekuće poslovne godine, nego i iz prethodne, ako je u radnom nalogu upisana veza s radnim nalogom iz prethodne godine.

Proizvodnja III

120,00  s PDV-om

SKU: 36695 Kategorija: