Opis grupe

Proračun I je grupa dokumenata i izvještaja namijenjena za izradu proračuna proračunskih korisnika i jedinica lokalne samouprave.

U grupi se nalaze dokumenti za definiranje organizacijske, funkcijske, lokacijske, programske i ekonomske klasifikacije proračuna.

Planiranje se vrši putem Pozicija proračuna, koje u sebi objedinjuju šifre svih klasifikacija za svaku stavku posebno, kako bi se jedinstvenom šifrom pozicije proračuna ubrzao kasniji rad na izradi proračuna i praćenju njegovog izvršenja.

Proračun I

120,00  s PDV-om

SKU: 36696 Kategorija: