Opis grupe

Rezervacije su grupa dokumenata i izvještaja namijenjenih za rezerviranje artikala.

Rezerviranje artikala vrši se putem dokumenta ‘Rezerviranje robe’ u kojem se definira kupac i artikli koji se rezerviraju.

Prilikom izrade rezervacije, obavezno se upisuje broj dana važenja rezervacije, kako bi se istekle rezervacije mogle automatski obrisati.

Provjera stanja rezervacija po kupcima i artiklima najlakše se može izvršiti kroz funkciju ‘F12:Đuro’, u kojoj se mogu vidjeti svi podaci o kupcima i rezerviranim artiklima.

NAPOMENA
Rezerviranje artikala ne vrši se po skladištima, već jedinstveno za cijelo poduzeće. Stoga korisnici koji imaju više od jednog skladišta moraju obratiti pažnju na ovu činjenicu, budući da se kod unosa podataka u otpremnice provjerava stanje zaliha samo za odabrano skladište, a ne za sva skladišta. Pri tome, kao granica za upozorenje na rezerviranost artikla, program uzima stanje zaliha na odabranom skladištu umanjeno za rezervirane artikle. Cjelovita informacija o stanju svih skladišta i rezervacija može se dobiti samo kroz funkciju F12:Đuro.

NAPOMENA ZA MALOPRODAJU
Dokumenti iz grupe maloprodaja ne vrše rezervacije artikala, niti provjeravaju njihovu rezerviranost. Korisnici koji imaju maloprodaju, a žele koristiti rezervacije robu mogu rezervirati kroz dokument ‘Rezervacija robe’, ali prilikom izrade računa moraju provjeravati stanje rezervacija kroz funkciju ‘F12:Đuro’.

Rezervacije

60,00  s PDV-om

SKU: 36701 Kategorija: