Pravila nagradnog natječaja

OFIR FACEBOOK DARIVANJE – KREATIVNI ODGOVOR

Nagradni natječaj / Ofir Facebook Giveaway

Datum: 28.05.2021.

Trajanje: od 16:00h, 28.05.2021. do 16:00h, 04.06.2021.

Objava rezultata: 04.06.2021.

Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila Facebook nagradnog natječaja.

PRAVILA:

Članak 1.

Organizator

Organizator nagradnog natječaja je Ofir d.o.o. , Ramska 20, 31000 Osijek; OIB:
90020897203, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2.

Trajanje, svrha i mjesta provođenje nagradnog natječaja

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj
započinje na dan objave nagradnog vizuala na Instagram i Facebook stranicama
„Ofir“ i traje do dana istaknutog u objavi nagradnog vizuala natječaja na
Instagram i Facebook stranicama „Ofir“. Odnosi se na cijelo područje Republike
Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3.

Područje promocije

Promotivni materijali će biti dostupni na službenim profilima Organizatora na
društvenim mrežama: Instagram i Facebook.

Članak 4.

Nagrada koju utvrđuje organizator

Sudionici u nagradnom natječaju mogu osvojiti nagradu koja je predviđena na
Instagram i Facebook stranicama Organizatora za svaki pojedini natječaj.
Nagrada se dodjeljuje po završetku trajanja nagradnog natječaja.
Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s
adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj koje su pratitelji službene Instagram i
Facebook stranice Ofir. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici,
vlasnici i uprava Organizatora kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji,
supružnici, djeca, sestre i braća).

Članak 6.

Način sudjelovanja i opis nagradnog natječaja
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi pratitelji Ofir Instagram i Facebook
stranice. Da bi sudjelovala u natječaju osoba mora biti pratitelj Instagram i
Facebook stranice „Ofir“ te u komentar ispod objave vizuala nagradnog natječaja
točno odgovoriti na postavljeno pitanje i/ili napisati najkreativniji odgovor na
zadanu temu. Nagrađuje se sudionik/ica koji ispuni uvjete propisane natječajem.
Pobjednika natječaja bira komisija koju čine tri zaposlenika tvrtke Ofir.
Pobjednik natječaja nagrađuje se predviđenom nagradom.

Članak 7.

Odabir dobitnika

Dobitnik može biti osoba koja ponudi točan, najkreativniji, najoriginalniji ili
najzanimljiviji odgovor (ovisno o tipu natječaja) na postavljeno pitanje ili zadanu
temu. Pobjednika natječaja bira komisija koristeći diskrecijsko pravo. Članovi
komisije su tri zaposlenika tvrtke Ofir.

Članak 8.

Rezultati natječaja i preuzimanje nagrade

Ime dobitnika bit će objavljeno na Instagram i Facebook stranicama „Ofir“ u
komentaru ispod objave te će isti o tome biti obaviješten putem poruke u inbox.
Darivanje se odnosi na područje Slavonije i Baranje, odnosno na one sudionike koji mogu osobno donijeti uređaj u prostorije tvrtke Ofir.
Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja
prema Dobitniku te se nagrada ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili
usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 9.

Sudionici u nagradnom natječaju

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u
većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima
od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici
prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10.

Zaštita osobnih podataka

Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Organizator može
koristiti i procesirati osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja.
Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradnog natječaja sljedećih 30
dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni.
Podnošenje podataka za nagradni natječaj je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik
smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti
ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru i zatražiti
objašnjenje. Organizator neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama niti će
podatke koristiti u druge svrhe koje nisu neophodne za ispunjenje nagradnog
natječaja. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici su izričito upoznati s
načinom proglašenja pobjednika, javnom objavom imena i prezimena na profilu
Instagram i Facebook stranice. Ostali podaci koji su potrebni za dostavu nagrade,
razmijenit će se putem inboxa.

Članak 11.

Publicitet

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu
dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i
koristiti u tiskanom materijalu bez naknade.

Članak 12.

Objava dobitnika

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno u trenutku istaknutom u objavi
nagradnog vizuala natječaja na službenoj Instagram i Facebook stranici
Organizatora.

Članak 13.

Pogreške i neregulatorne prijave

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju
nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, te se smatra da sudionik nije
poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem
trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 14.

U slučaju spora

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je
Općinski sud u Osijeku.

Članak 15.

Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje
Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili
izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem
službene Instagram i Facebook stranice Organizatora. Organizator nije
odgovoran ukoliko Instagram i Facebook web stranica odnosno web stranica na
kojoj se nalazi Natječaj privremeno bude izvan funkcije uslijed više sile ili slučaja
odnosno uslijed događaja koji su van kontrole Organizatora. Organizator ne
preuzima odgovornost za sadržaj sudionika postavljen u natječaju i bilo kojih
neželjenih posljedica koje postavljeni sadržaj prouzrokuje trećim licima; bilo koje
posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja i zloupotrebe sistema
pri funkcioniranju natječaja na štetu sudionika ili trećeg lica; (ne)istinitost
podataka koje sudionici ostavljaju. Kompanija Facebook i društvene mreže
Instagram i Facebook ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog
Natječaja, i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Članak 16.

Izmjene pravila natječaja

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi
sudionici biti pravovremeno obaviješteni najkasnije 24 sata od izmjene.

Članak 17.

Opće odredbe

Ovaj Nagradni natječaj Facebook i Instagram ne promiče niti ga sponzoriraju.
Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog
natječaja, dajete tvrtki Ofir, a ne Facebooku i Instagramu. Napominjemo,
Facebook i Instagram su javni prostori i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i
fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika
natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav
sadržaj/fotografije na našoj Web, Facebook i Instagram stranici smatrat ćemo da
su ga objavili svojevoljno te Ofir ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za
zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također,
smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web, Facebook
i Instagram stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne
podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom
objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje
cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne
svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po
tom osnovu pripadaju.

Osijek, 28. svibanj 2021. godine

Ofir

Newsletter